Projekti

Projekti


1. Projekt: e-logoped financiran od Zaklade Adris  2014. godine

  • Rad na dizajnu i vrednovanju sustava za online logopedske terapije na poznatom projektu "e-Logoped" financiranom od Zaklade Adris; voditelj Dr.sc. Dijana Plantak Vukovac.
  • poveznica na projekt

2. Projekt: Detekcija plagijata upotrebom dodataka u sustavu Moodle  2015. godine

  • Projekt je bio provedeno istraživanje u sklopu magistarske radnje. Temeljio se na istraživanju, testiranju, usporedbi te utvrđivanju karakteristika 8 softvera za detekciju plagijata uključenih u sustav za elektroničko učenje: Moodle.

3. Projekt: Međunarodna sportsko-obrazovna konferencija započeta 2016. godine

  • Sudjelovanje u organizaciji  Međunarodne sportsko-obrazovne konferencije kao projekta Druge gimnazije Varaždin  započetog  2016 godine na poslovima sukreatora programa konferencije, tehničko-informatičkog koordinatora, dizajnera konferencijskih materijala, loga, plakata, potvrda i zahvalnica, na poslovima izrade i održavanja web stranice konferencije.   
  • Konferencija je sufinancirana od strane Ministarstva znanost i obrazovanja Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje. Poslovi: Sukreiranje programa konferencije. Rad na poslovima izrade i dizajna konferencijskih materijala, potvrda i zahvalnica, izrada logotipa, službene e-mail adrese i web stranice konferencije, organizacija prostora održavanja konferencije, zaprimanje radova učesnika konferencije, izrada arhive konferencije, pakiranje i uručivanje konferencijskih materijala, tehničko informatička koordinacija tijekom provedbe same konferencije

4. Projekt: 1. Stručni skup za Građanski odgoj i obrazovanje nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja Varaždinske i Zagrebačke županije 2016. godine

  • Sudjelovao u organizaciji i provedbi  I. stručnog skupa Županijskog stručnog vijeća srednjih škola za Građanski odgoj i obrazovanje nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja Varaždinske i Zagrebačke županije održanom 16.11.2016. u Palači Varaždinske županije u Varaždinu sa statusom informatičke podrške na poslovima diseminacije sadržaja stručnog skupa, ažuriranja popisa sudionika, legitimiranja sudionika te pripreme opreme i prostora za izvođenje nastupnih predavanja.

5. Razredni projekt na VII. Osnovnoj školi Varaždin "Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika" 2017. godine

Ciljevi i svrha projekta: Razvijati učenikove mogućnosti za donošenje kvalitetnih životnih odluka vezanih uz izbor obrazovanja. Poseban naglasak stavlja se na sposobnosti, vještine, interese i motivaciju učenika, kao i na mogućnosti nastavka obrazovanja u pojedinoj regiji.


Član povjerenstva za provedbu projekta. Na poslovima: sukreiranja plana i programa projekta, izrade logotipa,  dizajn i izrada plakata, brošura, prikupljanje podataka, kreiranje e-ankete, obrada podataka, oglašavanje rezultata.


7. Pilot projekt NCVVO-a "Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i Gimnazija"

Na poslovima koordinatora projekta na razini škole. Poslovi uključuju sazivanje sastanaka, susreti s vanjskim vrednovateljima, provedba anketa, komunikacija s NCVVO i popunjavanje e-obrazaca.


Na poslovima koordinatora za informatičku i tehničku podršku, dizajn, izradu i pripremu projektne dokumentacije i promotivnih materijala.


Na poslovima voditelja radionice  "Izrada Europass CV" na engleskom jeziku. 


Sudjelovao autorskom metodičkom preporukom iz područja informatike u izradi i dopunjavanju digitalnog Metodičkog priručnika za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu